Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Onderneming

Kip Holding GmbH & Co. KG

Schlavenhorst 9

46395 Bocholt

 

Contact:

Tel: +49 2871 - 234 6620

E-Mail: info@kip-tape.de

 

Contact functionaris voor de gegevensbescherming:

 

SILA Consulting GmbH
Herr Roland Nießing
Landwehr 103-105
46325 Borken
Telefon: +49 2861 80847 700
datenschutz@kip-tape.com

 

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Wij zijn als aanbieder van diensten echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden, die op een onwettige activiteit wijzen.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Een aansprakelijkheid hieromtrent is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete overtreding. Bij bekend worden van dergelijke overtredingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben echter geen invloed op de inhoud van deze sites. Daarom zijn wij ook niet aansprakelijk voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke overtredingen. Onwettige inhoud was op het tijdstip van het linken niet herkenbaar.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s zonder concreet aanknopingspunt van een overtreding kan echter niet van ons worden verwacht. Bij bekend worden van overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrecht

De door de exploitanten van de pagina’s opgestelde inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder het auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke wijze van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller nodig. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u toch een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons hierop te wijzen. Bij bekend worden van overtredingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

1.   Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

In de volgende aanwijzingen krijgt u een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

 

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het impressum van deze website.

 

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u in een contactformulier invult.

 

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, als u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website oproept.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze toegankelijkheid van de website mogelijk te maken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker van de site te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U mag bovendien verzoeken om deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema privacy kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het impressum vermeld staat. Bovendien heeft u een rechts van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans op anonieme basis plaats; aan de hand van het surfgedrag kan uw persoon niet vastgesteld worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u in deze privacyverklaring over de mogelijkheden tot bezwaar.

 

2.   Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u gebruikmaakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Kip Holding GmbH & Co. KG

Schlavenhorst 9

46395 Bocholt

Tel: +49 2871 - 234 6620

E-Mail: info@kip-tape.de

 

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen etc.).

 

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel processen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

 

Recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op gegevensbeschermingswetten heeft de betrokkene bovendien het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingsrecht is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming gevestigd is. Een lijst van alle functionarissen voor gegevensbescherming van de deelstaten en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij het nakomen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

 

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de pagina zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet “http://” maar “https://” staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorzendt, niet door derden worden meegelezen.

 

Informatie, blokkering, wissing

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het colofon vermeld staat.

 

3.   Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

 

SILA Consulting GmbH

Roland Nießing

Landwehr 103-105

D-46325 Borken

 

Telefoon: +49 2861 80847 700

E-mail: info@sila-consulting.de

 

4.   Registratie van gegevens op onze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd leveren van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

Door de provider van de pagina’s wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden verzonden. Dit betreft:

  • type en versie van de browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de oproepende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

 

Deze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd.

De registratie van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch probleemloze weergave en de verbetering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen. Dit doen wij om de aanvraag te kunnen bewerken en voor het geval er nog aansluitende vragen zijn. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier aangeeft, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens worden door ons bewaard tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen als deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsrelatie (bestandsgegevens). Persoonsgegevens via het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of dit gebruik af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de order of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onaangetast.

 

5.   Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en gegevens waarmee wij kunnen controleren dat u de houder van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord bent met de ontvangst van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet dan wel alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief aangeeft, geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming. De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link “Afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die wij over u opslaan voor het verzenden van de nieuwsbrief, zullen wij bewaren tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Daarna worden deze gegevens gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

 

6.   Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina’s en ook zijn reclame te optimaliseren.

 

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browserplug-in

U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie gegenereerd werd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Bezwaar tegen registratie van gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt:

 

Klik om google analytics-tracking in / uit te schakelen. 

.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

Verwerking van gegevens in opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over het in opdracht verwerken van gegevens en zetten bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming volledig om.

 

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers aan de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerichte reclame van Google en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen voorkomen zoals beschreven in het punt “Bezwaar tegen registratie van gegevens”.

Google reCAPTCHA

Wij maken gebruik van “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

 

Met reCAPTCHA willen we controleren of de gegevens op onze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van diverse kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website opent. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA diverse gegevens (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse geregistreerde gegevens worden doorgezonden aan Google.

 

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers krijgen geen melding te zien, dat er een analyse wordt uitgevoerd.

 

De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang erbij, dat zijn internetpagina’s beschermd worden tegen oneigenlijke geautomatiseerde bespieding en tegen spam.

 

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u via de volgende links:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

 

Facebook-pixel

Voor meting van conversie maakt onze website gebruik van de trackingpixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

 

Zo kan het gedrag van de bezoekers aan de site worden gevolgd, nadat deze door klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn doorgeleid. Daardoor kunnen de effectiviteit van de Facebook-reclames worden geanalyseerd voor statistische doeleinden en doeleinden van marktonderzoek en toekomstige reclamecampagnes worden verbeterd.

 

Voor ons als exploitant van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de https://www.facebook.com/about/privacy/ kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op pagina’s van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als exploitant van de pagina niet worden beïnvloed.

 

In de privacybepalingen van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privésfeer: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

U kunt bovendien de remarketingfunctie “Custom Audiences” in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daarvoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.

 

Als u niet over een Facebook-account beschikt, kunt u reclame op basis van gebruik door Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7.   Plug-ins en tools

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartdienst Google Maps. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze verzending.

 

Wij maken gebruik van Google Maps om onze internetpagina’s aantrekkelijk weer te geven. Daarnaast zorgen we er zo voor dat de locaties die wij op onze website aangeven, makkelijker te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.